woensdag, oktober 17, 2007

Aftrek ziektekostenverzekeringspremie.

In het belastingplan 2008 is ondermeer een wijziging in de aftrek ziektekosten opgenomen. Deze houdt in dat met ingang van volgend jaar de basispremie (voor het forfaitaire bedrag) en de loonafhankelijke premie niet langer aftrekbaar zullen zijn. Daartegenover staat dat de drempel verlaagd wordt van 11,5% naar 1,65%.

Op zich vind ik dit geen verkeerde ontwikkeling: doordat de drempel zo sterk verlaagd wordt beperkt men, waarschijnlijk onbedoeld, ook een stuk oneigenlijk effect van die drempel. Iemand die bijvoorbeeld € 6000 aftrek in verband met de eigen woning heeft ziet daardoor ook het inkomen waarover de drempel wordt berekend met € 6000 dalen, waardoor zijn drempel met € 690 daalt en zijn aftrek buitengewone lasten dus € 690 hoger uitvalt. Ik had al eens eerder in een log aangegeven dat het mij handig leek om op het gebied van de hypotheekrenteaftrek eerst in ieder geval iets te doen aan dit soort oneigenlijke effecten. Dat lijkt nu op een toevallige wijze inderdaad te gebeuren.

Toch zitten er wat vreemde effecten in deze regeling.

Bij een modaal inkomen (€ 30.623) zal dit voor een alleenstaande globaal neutraal uitpakken: de aftrek verminderd voor een alleenstaande met 1990,50 + 1059 = 3049,50, de drempel met 9,85% van 30.623 = 3016. Er wordt dus een stukje aftrek verloren van circa € 33. Voor een gezin wordt het al een iets ander verhaal: de aftrek verminderd met 1990,50+ 2x1059 - 750 (geschatte zorgtoeslag) = 3358. Hier wordt dus een stuk aftrek verloren van circa € 342.

Het wordt echter nog vreemder als je naar hogere of lagere inkomens gaat kijken. Dan blijkt het sociale gezicht van de PvdA en het ontzien van de lagere inkomens in dit voorstel ver te zoeken.

Iemand met een inkomen van b.v. € 25.000 ziet zijn aftrekposten met 1625 + 1059 = 2684 verminderen. Zijn drempel daalt echter met 9,85% van 25000 = 2462,50, er gaat dus een stuk aftrek verloren van circa € 222,--. Voor een gezin is dit effect nog sterker, hoewel dit verschil door het toenemen van de zorgtoeslag wat afgevlakt wordt en een gezin er bij nog lagere inkomens zelfs weer beter afkomt. Daardoor komt een gezin bij een inkomen gelijk aan het bedrag waarbij de maximale zorgtoeslag geldt toch weer op een ongeveer neutraal effect uit. Daarbeneden (bijstand!) gaat het er echter weer steeds meer op achteruit.

Aan de andere kant ziet iemand met een inkomen van € 50.000 zijn aftrekposten eveneens verminderen met 1990,50 + 1059 = 3049,50 terwijl zijn drempel met 4925 vermindert. Een (mogeljk, er moeten natuurlijk nog wel andere aftrekposten buiten de premie zijn, maar daar kan de premie aanvullende verzekering al - deels - in voorzien) voordeel in de aftreksfeer van circa € 1.875,==. Voor een gezin wordt dit effect door de dubbele basispremie nog iets getemperd.

Overigens doet de zinsnede "In 2009 vervalt deze aftrek geheel" mij vermoeden dat vanaf 2009 ook de premie voor een aanvullende verzekering niet langer aftrekbaar zal zijn.

Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de behandeling in het parlement en kan dus in de praktijk nog wat anders uitvallen. Ik vond dit echter zo'n opvallend verschijnsel dat ik het nu al onder de aandacht wilde brengen. Verder blijf ik de ontwikkelingen uiteraard in de gaten houden en gooi er zonodig begin volgend jaar weer wat logjes tegenaan ter ondersteuning van mensen die hun aangifte in vullen.

Geen opmerkingen: