maandag, februari 05, 2007

Akkoord?

Vandaag heb ik veel tijd gespendeerd aan het proberen het regeerakkoord te doorgronden. Nog niet zo simpel als het klinkt: zo'n regeerakkoord is eigenlijk een lijstje hoofdpunten, maar hoe men in gedachten heeft een en ander exact vorm te geven is er niet of nauwelijks uit te halen.

Over de bonus/malusregeling bij later respectievelijk vroeger uit het arbeidsproces stappen is hier en elders al een hoop geschreven. Er staan echter nog wel meer interessante zaken in.

Zo blijken de onderhandelaars afgesproken te hebben dat de nieuwe regering niet het initiatief zal nemen voor een referendum over een aangepaste versie van de Europese grondwet. In tegenstelling tot wat de koppen in diverse media suggereren betekend dat echter niet dat dat er helemaal niet kan komen: er is besloten de beslissing of zo'n referendum nodig is over te laten aan de Raad van State.

Een punt wat mij wel bevreemd is de zin "er komt geen parlementaire onderzoek naar de Nederlandse missie in Irak". Dat lijkt me iets wat niet aan de regering is om uit te maken maar aan het parlement. Als de regeringspartijen het hiermee eens zijn zal het vast wel kloppen, maar ik vraag me af of dit van regeringswege bijvoorbaat stellen bestuursrechtelijk wel correct is.

Interessanter zijn de andere zaken die niet gaan gebeuren: er wordt niet aan de hypotheekrente getornd, het ontslagrecht wordt niet aangepast, de regels voor euthanasie, homohuwelijk en abortus blijven - net als het moratorium op stamcelonderzoek - ongewijzigd, de huurwoningmarkt wordt niet vrijgegeven en de Nederlandse deelname aan het JSF project wordt niet teruggedraaid.

En dan zijn er de dingen die wel gaan gebeuren: diverse zaken waarvoor meer geld vrijkomt. Maar wat mij toch het meest interesseerde waren de punten over WAO en zorgverzekering. De herkeuringen in de WAO worden wat beperkt: waar tot op heden goldt dat iedereen die jonger was dan 50 bij het begin van de herkeuringsoperatie (op 1 juli 2004) herkeurd moest worden, wordt die grens nu op 45 jaar gesteld. Waarbij het niet geheel duidelijk is of dat 45 jaar op dit moment is of nog steeds op het moment dat de herkeuringsoperatie van start ging.

Update:: uit de tekst van het conceptakkoord (zie hier) blijkt dat het gaat om hen die op 1 juli 2004 ouder waren dan 45 jaar. Voorzover die al herkeurd waren en afgeschat zal het schattingsbesluit ook aangepast moeten worden naar de beoordelingsnormen zoals die eerder voor hen golden. Waardoor zij weer op het arbeidsongeschiktheidspercentage komen zoals dat voor de herkeuring voor hen goldt.

En in de zorgverzekering wordt de noclaimregeling geschrapt. De noclaimregeling die voor chronisch zieken en gehandicapten, die niets konden veranderen aan hun beroep op de zorg en die dus ook niet konden reageren op deze maatregel die bedoeld was als prikkel om niet te uitbundig gebruik te maken van de zorg, nogal onvoordelig en onrechtvaardig uitpakte. Daarvoor in de plaats komt dan wel een eigen risico van € 150 maar daarvan zijn chronisch zieken en gehandicapten dan vrijgesteld. Als het goed is leidt dit dan tot een lagere zorgpremie: in de eerste plaats kan het bedrag van (bij invoering) circa € 60 per jaar dat bij de premies is gekomen om die noclaimteruggave te financieren er dan weer af terwijl ook het eigen risico de kosten - en dus de benodigde premie om een en ander te dekken - zou moeten drukken.

Tot slot vallen er dan nog een paar zaken op als de € 700 miljoen die uitgetrokken wordt om middels "brugbanen" en subsidies herkeurde WAO'ers aan een baan te helpen. De al bestaande subsidie regelingen hielpen tot nu toe voor geen meter, maar kennelijk blijft men (op aanstichting van het CDA?) in een Godswonder geloven dat er toe zal leiden dat het nu wel gaat werken.

En om het financiële plaatje voor het regeeraccoord rond te krijgen is men uitgegaan van een economische groei van 2%. Een beetje optimistisch gezien de cijfers die het CPB voorspelt, maar daar zal wel weer een mouw aan gepast worden. Als het aan het eind op papier maar klopt en dat overschot van 0,9% gerealiseerd lijkt wordt nietwaar.

Met de rest van mijn commentaar wacht ik maar even tot definitief bekend is hoe dit allemaal vorm gaat krijgen in wetgeving, regels, voorschriften, notities enzovoort. Want zo op het eerste gezicht komt er van het beperken van de bureaucratie en de papierstromen weer niets terecht. En daarover is dan ook in de tot nu toe bekende afspraken niets te vinden.

Geen opmerkingen: