dinsdag, februari 27, 2007

Ziektekosten: huisapotheek en premies kinderen.

Er schijnen nogal wat mensen met vragen te zitten over de ziektekostenaftrek. Volgens de statistieken van mijn log komen er namelijk momenteel dagelijks een flink aantal mensen via dergelijke zoekopdrachten bij mijn logjes over dat onderwerp terecht.

Vooral de huisapotheek en de premies betaald voor kinderen lijken gezien de gebruikte zoektermen voor nogal wat mensen vragen op te leveren. Reden voor mij om te proberen ook op dit punt nog wat extra licht op de zaak te werpen.

Allereerst de huisapotheek: hieronder vallen de zogenaamde zelfzorgmiddelen (middelen die niet zijn verstrekt op een voorschrift van een arts). Te denken valt aan pleisters, verbandmiddelen, pijnstillers als paracetamol en aspirine, neusdruppels, uitgaven voor de autoverbanddoos e.d. Worden dergelijke middelen op doktersrecept verstrekt (b.v. aspirine als - aanvullende - bloedverdunner ) dan vallen deze naar mijn mening niet onder de huisapotheek en kunnen de kosten hiervan afgetrokken worden onder "eigen bijdrage medicijnen".

De aftrek voor de huisapotheek bedraagt € 23 per persoon. Dus ook voor ieder kind. Voor inwonende kinderen, maar ook voor inwonende (zorgafhankelijke) ouders, broers of zusters, kan mijns insziens gesteld worden dat de huisapotheek voor jouw rekening komt en kan dus deze € 23 opgevoerd worden, zelfs als deze kostgeld betalen. Deze kosten in jouw aangifte opnemen betekend dan wel dat deze in een eventuele eigen aangifte van deze personen niet nogmaals opgenomen kunnen worden. Als kostgeld betaald wordt is ook het standpunt dat deze kosten in het kostgeld begrepen zijn mogelijk, in dat geval kan de betrokkene deze in de eigen aangifte opnemen en dan kunnen ze uiteraard niet in jouw aangifte meegeteld worden.

Voor de volledigheid: voor kamerhuurders zal de belastingdienst zich op het standpunt stellen dat in de huur de voor de huurder gemaakte kosten (dus ook die voor de huisapotheek) begrepen zijn en dat deze dus niet op jou drukken zodat deze voor een huurder niet opgevoerd zullen kunnen worden (de huurder kan dan uiteraard in zijn eigen aangifte wel € 23 voor de huisapotheek opvoeren).

Voor de nominale premie (de premie die je zelf aan het ziekenfonds betaald voor de basisverzekering en eventueel aanvullende verzekering) geldt dat deze ook bij jou aftrekbaar is voor meerderjarige (dus vanaf 18 jaar, beneden deze leeftijd is immers ook geen premie verschuldigt) kinderen jonger dan 27 jaar, inwonende gehandicapte kinderen van 27 jaar of ouder en voor inwonende zorgafhankelijk ouders, broers of zusters. Van belang is dan wel dat de betrokkenen niet of niet volledig in hun levensonderhoud kunnen voorzien en of deze premies daadwerkelijk door jou betaald zijn. Een kleine bijverdienste uit bijvoorbeeld vakkenvullen bij de supermarkt of wat vakantiewerk staat deze aftrek dus in ieder geval niet in de weg.

Als de premie door jou betaald is (om dit indien door de belastingdienst verlangt aan te kunnen tonen is het dus het beste dat deze premies inderdaad rechtstreeks van jouw rekening betaald worden, betaling van de eigen rekening van b.v. het kind waarna jij de rekening weer aanzuivert zou voor bewijsproblemen kunnen zorgen) en de betrokkene kan niet of onvoldoende in het eigen levensonderhoud voorzien kan voor deze personen ook de premie worden afgetrokken: de basispremie voor het vaste bedrag van € 1015 onder aftrek van de op naam van die persoon ontvangen zorgtoeslag en de eventuele premie voor de aanvullende verzekering.

Heeft deze persoon ook inkomen gehad dan is echter de op dat inkomen ingehouden inkomensafhankelijke premie nimmer bij jou aftrekbaar. Het kan dus de moeite lonen te berekenen wat de gunstigste aftrekpost en de grootste besparing op belasting oplevert: de aftrekpost opvoeren bij jou of bij de betrokkene. Houdt daarbij ook rekening met de in een eerder logje besproken regeling voor verzilvering van aftrekposten als de verschuldigde belasting te laag is om ten volle van de aftrekpost te genieten.

N.B. naarmate het eigen inkomen van de betreffende persoon hoger is zal de belastingdienst zich eerder op het standpunt stellen dat deze de premie zelf kan betalen en vragen stellen over het door jou betalen van de premies.

(Voor alle posten over dit onderwerp op een rijtje kun je klikken op het Label onder deze post)

Geen opmerkingen: